کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 8>

0
2

گزارش هشتم شقایق دختری از شهرری
==============
اینجا سکوت معنایش مرگ است. . . مرگ انسانیت. . .
اینجا فریاد از کودکی بیمارست که در کنج خانه به هم بازی هایش در کوچه فکر می کند و هم بازی جدیدش سرطان است. . .حرف از شقایق ۱۷ ساله ایست که با سرطان دیگر آرزوهایش را فراموش کرده و گوش هایش را محکم گرفته تا صدای شکستن کمر پدرش زیر بار فقر را نشود. . . اینجا حرف از مهاجرانِ بیماریست که به دلیل نداشتن مدرک اقامتی حتی سازمان ملل متحد نیز تنهاشان گذاشته. . . اینجا حرف از هم نوعی است که در چند قدمی ما نفس هایش به تنگ آمده . . . اینجا حرف از مادریست که لبخند را فراموش کرده، نذرهایش به چهارده رسیده و حال انکه چشم هایش خشکیده. . . سوالم این است مادرم کسی هست که در التیام دردهایت همراه شود؟؟؟ شقایق دچار سرطان غدد لنفاوی از نوع بدخیم شده، ۲ ماه قبل از عید انگار یه نقطه از گردنش باد میکند او را می برند درمانگاه، آنجا یک آمپول به او می زنند ولی بعد از چند ساعت گردنش به شدت متورم می شود. پدرش کارگر سر فلکه است که ناراحتی عصبی دارد، ۴ فرزند دارد که شقایق فرزند اول است. وضعیت کلی خانه آنها هم فقط یه اطاق بیست متری است.
==============
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

8