کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 5>

0
2

گزارش پنجم دوقلوهای کوچولوی منطقه اتابک تهران
==============
خانم الف، دو کودک دو قلو در حدود چهار ماه پیش به دنیا آورده اند اما به دلیل عفونت شدید ریه تا دو هفته گذشته هر دو در بخش ویژه بستری بوده اند. در حال حاضر به خانه انتقال داده شده اند اما در روزهای آخر پزشکان متوجه شده اند قلب یکی از دوقلوها مشکل دارد که بسیار خطرناک است. کودک دوم در نوبت اکو قرار داشت اما هزینه هر اکو هشتادهزار تومان محاسبه شده بود که خانواده به هیچ عنوان توان پرداخت نداشت. پدر خانواده یک کارگر ساده بود.
==============
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

5