کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده < گزارش 17>

0
4

گزارش هفدهم خانواده مهاجر افغان در شهریار
=============
خانواده ای افغان با سه فرزند بود که پدر ضایعات جمع میکرد و دختر ۱۱ ساله ای هم داشتند که برای کار به کارخانه بلورسازی میفرستادند. زانوی پدر مشکل داشت و چون هزینه درمان نداشتند با نایلون زانویش رو می بست.
—————————
Www.sosapoverty.org
Www.facebook.com/sosapoverty
Www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

17