اخبار طرح همایش ها و گردهمایی ها

مجموعه نشست های مشق ایده (ما) – جلسات ماه عدل – « طردشدگان ۲ »

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و انجمن علمی دانشجویی انسان شناسی دانشگاه تهران برگزار می کنند:

مجموعه نشست های مشق ایده(ما) – جلسات ماه عدل

طردشدگان (۲)

با حضور؛ دکتر حسین راغفر، شارمین میمندی نژاد، دکتر رضا امیدی

به همراه نمایش فیلم و افطاری ساده

زمان: دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴، از ساعت ۱۸:۴۵ تا افطار

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن شریعتی

طردشدگان