ما شهرنشینان خیلی چیزها را درک نمی کنیم …

0
5

ما شهر نشینان، خیلی چیز ها را درک نمی کنیم. وقتی قرآن می خوانیم:«و آسمان دنیا را با ستارگان زینت دادیم»، به بالا که می نگریم، جز پارچه ای سیاه با چند روزنه کوچک چیز دیگری نمی بینیم.
در ماه رمضان، بعد از هر نماز اینطور دعا کردیم: اللهم اشبع کل جایع، خدایا همه گرسنگان را سیر کن. اللهم اکس کل عریان، خدایا همه انسان های عریان را با لباس بپوشان. اما تا همین چند شب پیش نمی دانستم جائع و عریان بودن یعنی چه!
ما شهر نشینان خیلی چیزها را درک نمی کنیم …

======================

نوشته یکی از اعضای تیم پخش کوچه گردان عاشق – شهریار – ۱۳۹۴