ببینیم قرآن چه می گوید ؟

0
5

آیا کسى که همواره روز جزا را انکار مى‏کند ، دیدى ؟«۱» همان که یتیم را به خشونت و جفا از خود مى‏راند ،«۲» و [کسى را] به طعام دادن به مستمند تشویق نمى‏کند . «۳» پس واى بر نمازگزاران«۴» که از نمازشان غافل و نسبت به آن سهل‏انگارند . «۵» همانان که همواره ریا مى‏کنند«۶» و از [دادن] وسایل و ابزار ضرورى زندگى [و زکات و هدیه و صدقه به نیازمندان] دریغ مى‏ورزند .«۷»  ماعون

پس شتابان و با شدت به آن گردنه سخت وارد نشد ؛«۱۱» و تو چه مى‏دانى آن گردنه سخت چیست ؟«۱۲» آزاد کردن برده ،«۱۳» یا طعام دادن در روز گرسنگى و قحطى ،«۱۴» به یتیمى خویشاوند ،«۱۵» یا مستمندى خاک‏نشین ؛«۱۶» علاوه بر [انجام] این [تکالیف] ، از کسانى باشد که ایمان آورده‏اند و یکدیگر را به صبر و مهربانى سفارش کرده‏اند ؛«۱۷»   بلد

[همانان که] همواره نذرشان را وفا می کنند ، و از روزى که آسیب و گزندش گسترده است مى‏ترسند «۷» و غذا را در عین دوست داشتنش ، به مسکین و یتیم و اسیر انفاق مى‏کنند «۸» و مى‏ گویند: ما شما را فقط براى خشنودى خدا اطعام می ‏کنیم و انتظار هیچ پاداش و سپاسى را از شما نداریم «۹».  انسان

این چنین نیست که می پندارید ، بلکه [زبونى ، خوارى و دور شدن شما از رحمت خدا براى این است که] یتیم را گرامى نمى‏دارید«۱۷» و یکدیگر را بر طعام دادن به مستمند تشویق نمى‏ کنید«۱۸» و میراث خود را [با میراث دیگران بى‏توجه به حلال وحرام بودنش] یک‏جا و کامل مى ‏خورید«۱۹» وثروت را بسیار دوست دارید .«۲۰»  فجر